Ереже

1. Жалпы ережелер

1. "Саран ќаласыныѕ ќўрылыс бґлімі" мемлекеттік мекемесі Саран ќаласыныѕ ќўрылысы саласында мемлекеттік басќару жјне баќылау міндеттерін орындауєа ујкілетті мемлекеттік орган болып табылады (бўдан јрі - Мекеме).
2. Мекеме ґз ќызметін Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына жјне заѕдарына,  Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жјне Їкіметініѕ актілеріне, ґзге нормативтік ќўќыќтыќ актілерге, сондай-аќ осы Ережеге сјйкес жїзеге асырады.
3. Мекеме мемлекеттік мекеменіѕ ўйымдастыру-ќўќыќтыќ нысанында заѕды тўлєа болып табылады, мемлекеттік тілде ґз атауы бар мґр жјне мґртаѕбасы, белгіленген їлгідегі бланкілер, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ќазынашылыќ органдарында шоттары бар .
4. Мекеме азаматтыќ-ќўќыќтыќ ќатынастарєа ґз атынан шыєады.
5. Мекеме заѕнамаєа сјйкес ґкілетті болса, мемлекет атынан азаматтыќ-ќўќыќтыќ ќатынас тарабы ретінде шыєуєа ќўќыєы бар.
6. Мекеме ґз ќўзыретініѕ мјселелері бойынша заѕнамамен белгіленген тјртіпте Мекеме басшысыныѕ бўйрыєымен ресімделетін шешімдерді ќабылдайды.
7. Мекеме ќўрылымы жјне штат саныныѕ лимиті ќолданыстаєы заѕнамаєа сјйкес бекітіледі.
8. Заѕды тўлєаныѕ орналасќан жері: 101200, Ќараєанды облысы, Саран ќаласы, Жамбыл кґшесі,  67 їй.
9. Мемлекеттік органныѕ толыќ атауы - «Саран ќаласыныѕ ќўрылыс бґлімі» мемлекеттік мекемесі.
10. Осы ереже Мекеменіѕ ќўрылтай ќўжаты болып табылады.
11. Мемеке ќызметін ќаржыландыру жергілікті бюджеттен жїзеге асырылады.
12. Мемлекеттік атќарушы, баќылаушы жјне ќадаєалаушы органдарєа бўл органдардыѕ функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тўрєысында кјсіпкерлік субъектілермен шарттыќ ќатынастар жасасуєа тыйым салынады. 
Егер мекемеге  заѕ актілерінде кірістер јкелетін ќызметті жїзеге асыру ќўќыєы берілсе, онда мўндай ќызметтен алынєан кірістер мемлекеттік бюджеттіѕ кірісіне жолданады.

2. Мемлекеттік органныѕ миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, ќўќыќтары мен міндеттері

13. Мекеменіѕ миссиясы: ќўрылыс саласында ќызметті баќылау жјне жїзеге асыру.
14. Мемеке заѕнамалыќ актілерге сјйкес келесі міндеттерді жїзеге асырады:
1) идаралыќ баєыныстаєы аймаќта мемлекеттік ќўрылыс саясатын жїргізу; 
2) јкімшілік-аумаќтыќ бірлік аумаєында ќала ќўрылысын игеру кезінде  ќўрылыс ќызметі туралы заѕдар нормаларыныѕ, мелекеттік нормативтердіѕ жјне белгіленген тјртіппен бекітілген ќўрылыс жјне ґзгеде жобалау ќўжаттамасыныѕ саќталуын мемлекеттік баќылауды ќамтамасыз ету;  
15. Мекеме Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен белгіленген міндеттерді жїзеге асырады.
1) жоспарларды, ќаланыѕ экономикалыќ жјне јлеуметтік даму баєдарламаларын, соныѕ ішінде јкімшісі Мекеме болып шыєатын бюджеттік баєдарламаларды јзірлеуге ќатысады жјне оларды Саран ќалалыќ мјслихаттыѕ сессиясында бекіту їшін ќала јкімдігіне енгізеді;
2) мекеме жўмыскерлерініѕ кјсіптік деѕгей квалификацияын арттыру бойынша, ќўрылыс жїрісінде ќазірігі таѕдаєы ўйымдастыру, эканомикалыќ, техникалыќ ўйымдастыру јдісін енгізу; 
3) ќоєамдыќ баќылау жїргізу барысында їкіметтік емес бґлімшелермен ґзара јрекеттесу; 
4) тўрєын їй нысандарыныѕ ќўрылысы мен ќайта жаѕартуын ќамтамасыз етеді;
5) мемлекеттік бюджеттен ќаржыланатын јкімшілік-аумаќтыќ бірліктіѕ јлеуметтік, кґліктік жјне рекреациялыќ инфраќўрылымы объектілеріне мґгедектер мен халыќтыѕ ќауќары аз топтарыныѕ ќол жеткізуін ќамтамсыз етуді мідетті тїрде ескере отырып, тапсырыс берушіге сјулет-жоспарлау тапсырмасын беру;
6) жергілікті атќару органдарына  нысандар жјне кешендерді орналасытру бойынша ўсыныстар даярлауын іске асыру;
7) ќарамаєындаєы аумаќта ќўрылыс сапасына мемлекеттік баќылаун ќамтамасыз етеді ;
8) ќўрылыс тјртібін саќтауына мемлекеттік баќылауын ќамтамасыз етеді; 
9) бюджеттік ќўрылыс нысандары бойынша жобалау ўйымдарыныѕ авторлыќ баќылау жјне ќўрылыс нысандары бойынша жобалыќ жўмыстарын координациялау;
10) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес мемлекеттік ќызметтерді кґрсетеді;  
11) мекеме ќўзыретіне ќатысты мемлекеттік ќызмет сапасына ішкі баќылауын ќамтамасыз етеді;
12) жоспарланатын ќўрылыс салынатын аймаќ немесе басќа ґзгерістер туралы халыќќа хабарлайды; 
13) ќўрылыс, кеѕейту, техникалыќ ќайта ќаруландыру, жаѕарту, ќайта жаѕарту (ќайта жоспарлау, ќайта жабдыќтау, профилін ґзгерту), кґлік жјне инженерлік коммуникацияларды, їймереттерді, єимараттарды, ќўрылымдарды кїрделі жґндеу жјне жаѕєырту, сондай-аќ, аймаќтыѕ инженерлік дайындыєы туралы, ќала маѕызы бар кјдеге жарату нысандары бойынша жўмыстар кешенін ґткізу, ќўрылысты саќтау (нысандар), абаттандыру жјне жасылдандыру туралы шешімдерді ќабылдау.
14) облыстыѕ аймаєында сјулет-ќўрылыс баќылау мен ќадаєалау мемлекеттік органдарыныѕ жўмысына кґмек тесу;
15) Ќазаќстан Республикасы Їкіметімен орнатылєан тјртіпте салынып жатќан (ќўрылысы белгілеген) нысандардыѕ жјне кешендердіѕ мониторингін жїргізу;
16. Мекеменіѕ ќўќыќтары жјне міндеттері: 
1) белгіленген тјртіпте мемлекеттік органдардан, лауазымды тўлєалардан, жеке тўлєалардан, барлыќ меншік тїріндегі ўйымдардан жјне кјсіпорындардан Мемекемге жїктелген міндеттерді орындау їшін ќажетті аќпаратты сўрату жјне алу;
2) ќўрылысќа ќарама-ќайшы келетін Саран ќаласы јкімдігініѕ ќаулыларын жою туралы ўсыныстар енгізу.

3. Мемлекеттік органныѕ ќызметін ўйымдастыру  

17. Мекемеге басшылыќ ету мекемеге жїктелген міндеттердіѕ орындалуына жјне ґз міндеттерін жїзеге асыруєа дербес жауапкершілікті тартатын бірінші басшымен жїзеге асырылады.
18. Мекеменіѕ бірінші басшысы лауазымєа Саран ќаласыныѕ јкімімен таєайындалады жјне лауазымынан босатылады.
19. Мекеменіѕ бірінші басшысы:
1) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы тўруєа міндетті жјне оєан дербес жауапкершілік артады;
2) Мекеме ќызметкерлерініѕ міндеттері мен ґкілеттігін белгілейді;
3) заѕдарєа сјйкес актілермен мекеменіѕ ќызметкерлерін ќызметке таєайындайды жјне ќызметтен босатады;
4) заѕдарда белгіленген тјртіппен мекеменіѕ ќызметкерлеріне тјртіптік жаза ќолданады;
5) мекеменіѕ актілеріне, ќаржы жјне ґкімгерлік ќўжаттарына ќол ќояды;
6) мемлекеттік органдарда, ґзге де ўйымдарда мекемені білдіреді;
7) заѕдарєа сјйкес ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асырады.  
Мекеменіѕ бірінші басшысы жоќ болєан кезде оныѕ ґкілеттігін орындау ќолданыстаєы заѕнамаєа сјйкес оныѕ орнын басатын тўлєамен жїзеге асырылады.
20. Мекемені Ќазаќстан Республикасыныѕ ќолданыстаєы заѕнамасына сјйкес ќызметке таєайындалатын жјне ќызметтен босатылатын жетекші басќарады.

4. Мемлекеттік органныѕ мїлкі 

21. Мекеменіѕ заѕнамамен ќарастырылєан жаєдайда жедел басќару ќўќыєында оќшауланєан мїлкі болады. 
Мекеменіѕ мїлкі оєан меншік иесі берген мїліктіѕ есебінен ќалыптастырылады жјне ґз ќызметі нјтижесінде сатып алынєан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен тыйым салынбаєан ґзге кґздерден алынєан мїліктен (аќшалай кірісті ќоса алєанда) тўрады.    
22.  Мекемеге бекітіліп берілген мїлік коммуналдыќ меншікке жатады.  
23. Мекеменіѕ ґзіне бекітілген мїлік пен ќаржыландыру жоспары бойынша берілген ќаражат есебінен сатып алынєан мїлікті дербес оќшаулауєа немесе ґзге тјсілмен билік етуге ќўќыєы жоќ. 

5. Мемлекеттік органды ќайта ўйымдастыру жјне тарату  

24. Мекемені ќайта ўйымдастыру жјне тарату Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес жїзеге асырылады.
 

 

Послание Президента РК
Мемлекеттік рәміздер
Дауыс беру
Сайтты ақпаратты тиімділігіне қарай бағалаңыз?
Архив
Валюта бағамы
USD
423.87
EUR
505.25
RUB
5.59
Ауа райы
В Сарани
-15°C